DO’A SYI’IR ( Latin )

Senin, 19 April 2010

DO’A SYI’IR

Karya : Habib Ahmad bin Umar bin Smith.

BISMILLAAHIR ROKHMAANIR ROKHIIM

AAMIIN YAA ALLOH YAA ROHMAN YAA ROKHIIM * ANTAL JAWAADUL KHALIM WA ANTA NI’MAL MU’IN
Amiin yaa Alloh duh gusti kang melasi *panjenengan moho lumo aris lan mitulungi

SA-ALTUKA ROBBII SHIKHKHATAL QOLBI WALJASAD * WA ‘AFIYATAL-ABDAANI WAL-AHLI WAL WALAD
Duh Gusti kulo nyuwun sehat manah lan rogo * Lan waras badan kulo putro lan keluargo.

WA THUULA KHAYAATIN FII KAMAALISTIQOOTIN * WA KHIFDZOM MINAL-I’JAABI WALKIBRI WALKHASAD
Lan panjang umur kanthi sampurno istiqomah * karekso saking ‘ujub gumede drengki manah.

WARIZQON KHALAALAW WAASI’AN GHOIRO NAAQISHIN * YAKUUNU LANAA ‘AUNAN ‘ALAA MANHAJIR ROSYAD
Lan rizqi khalal ingkang jembar tan kekurangan * Kang mitulungi kulo ing mergi kaleresan.

WAKHAQQOKA ‘ARIFNII WAWAFFIQ ILAAHI LIL * QIYAAMI BIHI FADHLAW WAJUUDAM MA’ALMADAD
Duh gusti nyuwun ngertus dateng haq panjenengan * Sagetho njumenengi kanthi anugreg Tuan.

WA ‘ARRIFNI KHAQQOL MUSHTHOFA LILQIYAAMI BIH * ‘ALAA MAA TUKHIBBUHU WATARDHOOHU YAA SHOMAD
Lan nyuwun ngertus dateng khaqipun kanjeng Nabi * Sagetho njumenengi ingkang Tuan ridhoni.

WA ‘ARRIFNI KHQQOL MUSLIMIINA BI-ASRIHI * ‘ALAYYA WAWAFFIQ LIL QIYAAMI ‘ALAL ABAD
Lan mugi paring ngertus khaqipun tiyang islam * Sagetho njumenengi kulo dateng khaq adam.

DO’A SYI’IR

Karya : Gus Miek ( Khamim Jazuli )

BISMILLAAHIR ROKHMAANIR ROKHIIM

YAA KHALIIM YAA KHANNAN YAA MALIKU YAA MUBIN * WALAA NATHLUBU SYAI-AN ILLAA ANTA YAA MU’IIN
Duh Gusti ingkang aris asih kang angrathoni * Namung nyuwun ing Tuan dzat ingkang mitulungi.

ROBBANASTAQIM DZIKROONAA WADZIKROLGHOFILIIN * WAJMA’NAA FIL-ABROORI KHIYAARIKAL FAA-IZIIN
Duh nyuwun langgeng dzikir soho dzikrolghofilin * Mugiho kitho kempal tiyang sahe faiziin.

SYAKAUNAA KA ROBBANAA BAABA DHU’FI NAFSINAA * LI TAGHFIROLANAA GHOFFAARU WALITUKHSINANAA
Duh Gusti ngaturaken apese badan kulo * Mugi paring ngapunten lan sahe dateng kitho.

BIDAWAAMIL MA’RIFATI ADIM LIQOO-ANAA * BI KHADHROTIKA ILAAHANAA YAA ILAAHANAA
Mugiho kulo langgeng ma’rifat dateng Tuan * Tansah pinanggeh kulo dateng ngarso pangeran

SA-ALNAAKAL -ISTIQOOMATA FII TADZKKURIK * WAS TIQOOMATANAA FII TASYAKKURI NI’AMIK
Duh Gusti nyuwun langgeng emut ing panjenengan * soho tansah nyukuri sedoyo keni’matan.

YAA KARIIM YAA KARIIM AN ‘IMNAA BINI’MATIK * YAA ARKHAMAR ROOKHIMIIN IRKHAMNAA BIROKHMATIK
Duh Gusti dzat kang lumo paringo keni’matan * Duh Gusti ingkang asih paringo kawelasan.

YAA LATHIIFU YAA KHOBIIR NAJJINAA MINAL MIKHAN * YAA QOWIYYU YAA MATIIN ANJINAA MINAL-IKHAN
Duh Gusti ingkang welas kang kiyat lan waspodo * Nyuwun wilujeng saking sedoyo poncoboyo.

ROBBANAA AKHSILLANAA DZOHIROW WABATHINAA * MA’A KHUSNIDZDZONNI BIKHADHROTIKA YAA MANNAAN
Pangeran panjenengan dandosi kulo niki * lahir bathin sarono manah sahe kang suci.

YAA JALIILU BIJALAALIKA ATSBITIL-IIMAAN * ROBBANAA KHOIROL MUNZILIINA ANZILIL MINAN
Duh Gusti moho agung nyuwun tetepe Iman * Dateng kulo sedoyo paringo kanugerahan.

WA YAA ‘ALIIMU A’THI LANAA ‘ILMAMMU’MALAA * WALIRO’IYYATINAA ‘ILMAYYUDKHILAL JINAAN
Pangeran moho persho nyuwun kulo sedoyo * ‘Ilmu lan ngamal kulo dados mlebet suargo.

BIJUUDIKA YAA JAWAAD YAA WAKHIDU YAA SHOMAD * IJ’ALNAA MINAL FAA-IZIINA FAUZAN FIL-ABAD
Pangeran moho luman suci lan sinejo * Mugi kulo sedoyo dadoso tiyang bejo.

YAA SAMII’U YAA BASHIIR YAA WAAJIDU YAA AKHAD * SA-ALNAAKA NI’MATALLAATUKHSHO ANTAL MA’AAD
Duh Gusti moho mireng mirsani lan ngijeni * Nyuwun kulo ing ni’mat ingkang tanpo ngitungi.

WA ANTA SHOOKHIBU KUN FAYAKUN IDZA AROD * TA SYAI-AW WUJUDAHU ANTA MURIIDUL MUROD
Panjenengan lamun kerso wujudo nuli ono * Mboten wonten alangan panjenengan lamun kerso.

YAA GHONIYYU YAA KHAMIIDU WAYAA ROZZAAQU QOD * ROJAUNAA SALAAMATANAA FIDDAROINI FAQOTH
Duh Gusti dzat kang sugih pinuji lan ngerzeqeni * Nyuwun kulo ing slamet dunyo akhirot sami.

BI-ISMIKAL ‘ADZIIMI KHASHSHIL JAMII’A MAA QOSHOD * NAAHU MIN DZIKRIKA WATTASYAKKURI FIL -AUQOOT
Kelawan Asmo agung Tuan mugi khasil sedoyo * Sejo sagetho eleng syukur sediyo kolo.

YAA ‘ALIYYU YAA ‘ADZIIMU YAA QOHHAARU BIFADH * LIKA SALLAMTANAA MINAL-AHWAALI WAL-AAFAAT
Duh Gusti ingkang luhur agung murbo meseso * Nyuwun slamet kulo sedoyo saking poncoboyo.

YAA SALAAMU YAA SALAAM YAA QOODHIYAL KHAAJAAT * YAA ROFII’UR FA’NAA ‘INDAKA A’LADDAROJAAT
Duh Gusti ingkang paring sedoyo khajat kulo * Mugi nginggahno kulo ing drajat luhur mulo.

YAA AWWALU YAA AKHIRU SA-ALNAKA BI’AD * LIKA RIDHOO-AM MAQRUUNAM BIKHUSNIL-I’TIQOOD
Duh Gusti Awwal akhir nyuwun kulo sedoyo * Karidhon Tuan sartho baguse teqod kulo.

ROBBI ROBBAL’IZZATI QINAA MINAL MIFSIDAAT * SALLIMNAA MINAL-AHWAALI WAMINAL MUHLIKAAT
Pangeran moho luhur mugi paring pangrekso * Slamet saking sedoyo pekewuh lan pengrisak.

LAQOD KHAQQO QOULUKAL MAKTUUBU FII FURQOONIK * MAN ‘AROFAKA BIJADDIKA LAFII JANNATIK
Saestu leres dawuh Tuan wonten ing Qur’an * Sopo wonge ma’rifat mlebu suargo Tuan.

AL QUR’AN KALAAMULLOH KALAAMULLOHIL KHANNAAN * WA-ADKHILNAA BIDZAALIKA FAROODIISAL JINAN
Al qur’an dawuh Alloh Gusti kang moho welas * Mugi dadoso lantaran mlebet suargo firdaus.

YAA KHAFIIDZU YAA NASHIIR YAA WAKIILU YAA ALLOH * BAARIK LANAA WALAHUM AJMA’IN YAA ALLOH
Duh Gusti dzat kang ngrekso nulung lan kapercoyo * Mugi paringo berkah dateng kulo sedoyo

BIJAAHIN NABI SHOLLAL-ILAAHU WASALLAMAA * ‘ALAIHI WA-AALIN DAAMA WALKHAMDU LIL-AKHAD
Sholawat salam mugiho katur dateng njeng nabi * Keluargo lan sedoyo puji LILLAAHI ROBBI

SEMOGA KITA DIMASUKKAN DALAM GOLANGAN ORANG-ORANG YANG BERUNTUNG DI DUNIA ATAU DI AKHIRAT KELAK BERKUMPUL BERSAMA-SAMA SALAFUSHSHOLIH ( GUS MIEK,KH AHMAD SHIDDIQ,KH ABDULKHAMID ) AMIN YAA ROBBAL’ALAMIIN…………………ALFATIKHAH……..

0 komentar: